www.biovernacular.ac.cy
  • English
  • Ελληνικά

ΔΕΣΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΔΕ1: Διαχείριση Έργου

Κύριος στόχος της Δέσμης Εργασίας ΔΕ1 είναι η ορθολογιστική διαχείριση των επιμέρους εργασιών (δέσμες) του Προγράμματος και του Δικτύου Συνεργασίας (ΔΣ), ώστε να εξασφαλιστεί ο αποτελεσματικός συντονισμός των διαφόρων ερευνητικών και τεχνικών δραστηριοτήτων όλων των φορέων, των οικονομικών, νομικών και διοικητικών ζητημάτων καθώς και θεμάτων διαχείρισης της γνώσης και της επικοινωνίας μεταξύ των συνεργατών. Απώτερος σκοπός είναι η ορθή διεκπεραίωση του προτεινόμενου έργου μέσα στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα και στα πλαίσια των διαθέσιμων κονδυλιών. Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου θα επιτευχθεί μέσα από τη διασφάλιση άρτιας επικοινωνίας μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων, την έγκαιρη ετοιμασία και υποβολή των παραδοτέων κάθε δέσμης και τη συνολική εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ανάδοχου Φορέα(ΑΦ) καθώς και των Συνεργαζόμενων Φορέων (ΣΦ) προς το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΕ2: Διάχυση Αποτελεσμάτων

Ο κύριος στόχος της Δέσμης Εργασίας ΔΕ2 είναι η ευρύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου σε όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους εντός της Κύπρου, αρμόδιους φορείς, όπως το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον Παγκύπριο Οργανισμό Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (ΠΟΑΚ), το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), το ICOMOS, Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά κέντρα, ιδιώτες μελετητές – αρχιτέκτονες, μηχανικούς, μηχανολόγους που ασχολούνται με θέματα συντήρησης αποκατάστασης παραδοσιακών οικοδομών και στο ευρύτερο κοινό καθώς και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, με στόχο την αναθεώρηση των μεθόδων αποκατάστασης και συντήρησης των παραδοσιακών οικοδομών, με τη συμπερίληψη στις βασικές αρχές και στόχους τους τη διατήρηση και ενίσχυση των βιοκλιματικών τους παραγόντων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΕ3: Καταγραφή βιοκλιματικών δεδομένων και παραμέτρων με τη βοήθεια τοπογραφικών και επιτόπου έρευνας σε παραδοσιακές οικοδομές στο ιστορικό πυρήνα της Λευκωσίας

Στόχοι της Δέσμης Εργασίας ΔΕ3 είναι καταρχήν η διερεύνηση όλων των βιοκλιματικών στοιχείων και παραμέτρων των παραδοσιακών οικοδομών της περιοχής του ιστορικού κέντρου της Λευκωσίας με έμφαση στις περιοχές Καϊμακλιού – Παλλουριώτισσας, μέσω τοπογραφικών σχεδίων καθώς και με τη βοήθεια επιτόπου έρευνας, η συσχέτισή τους με τα υφιστάμενα κλιματολογικά δεδομένα της περιοχής (πορεία, ροή αέρα, ηλιακή ακτινοβολία κλπ.) και τέλος ο εντοπισμός μιας γειτονιάς στην οποία θα επικεντρωθεί η έρευνα με εγκατάσταση οργάνων μέτρησης θερμοκρασίας και υγρασίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΕ4: Καταγραφή θερμοκρασίας και υγρασίας κατοικιών και αξιολόγηση δεδομένων, πειραματική εργαστηριακή έρευνα για το καθορισμό των χαρακτηριστικών των κυριότερων παραδοσιακών υλικών.

The main objective of Work Package 4 is to record and evaluate temperature and relative humidity data on selected buildings and conduct experimental laboratory research for the determination of the characteristics of traditional and contemporary building materials. Data recordings take place in a representative sample of vernacular and contemporary buildings that emerge from the comparative inventory and qualitative analysis incorporated in WP3.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΕ5: Μοντελοποίηση και προσομοίωση με βάση τα δεδομένα που θα προκύψουν από τις καταγραφές

Κύριος Στόχος της Δέσμης είναι ο χαρακτηρισμός της ενεργειακής απόδοσης των υπό μελέτη παραδοσιακών οικοδομών, με τη βοήθεια προσομοιώσεων και συγκεκριμένα με τη χρήση του λογισμικού ενεργειακής ανάλυσης και προσομοίωσης κτιρίων, λαμβάνοντας υπόψη τις μετρήσεις πεδίου οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της ΔΕ4.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΕ6: Εισηγήσεις και Προτάσεις για αλλαγή δεδομένων που θα οδηγούν σε βελτιωμένες λύσεις. Συμπεράσματα

Η παρούσα δέσμη εργασίας προχωρεί στη σύνταξη προτάσεων και παρατηρήσεων που σκοπό έχουν τη βελτίωση των συνθηκών ολικής άνεσης. Θα προταθούν νέες παράμετροι, σχεδιαστικά και κατασκευαστικά εργαλεία, σε νέες λύσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις που θα αποσκοπούν στον εμπλουτισμός της αρχιτεκτονικής διαδικασίας σε επίπεδο συντήρησης, αποκατάστασης και προσθήκης σε παραδοσιακή οικοδομή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


© Copyright 2022 - NICOSIA MUNICIPALITY, UCY, ICOMOS, FRC

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω της ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010 του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας. Φορείς: Δήμος Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, ICOMOS-CY, Frederick Research Centre