www.biovernacular.ac.cy
  • English
  • Ελληνικά

ΔΕ4: Καταγραφή θερμοκρασίας και υγρασίας κατοικιών και αξιολόγηση δεδομένων, πειραματική εργαστηριακή έρευνα για το καθορισμό των χαρακτηριστικών των κυριότερων παραδοσιακών υλικών.

Οι εργασίες της Δέσμης Εργασίας ΔΕ4 αναφέρονται στην καταγραφή και αξιολόγηση θερμοκρασιακών και υγρασιακών δεδομένων σε επιλεγμένες κατοικίες (που προέκυψαν από τη ΔΕ3) και πειραματική εργαστηριακή έρευνα για καθορισμό των χαρακτηριστικών παραδοσιακών και σύγχρονων υλικών δόμησης. Η καταγραφή πραγματοποιείται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα παραδοσιακών και σύγχρονων κτηρίων που προέκυψε από τη συγκριτική καταγραφή και ποιοτική ανάλυση στα πλαίσια της ΔΕ3. 

 

Στόχος της δέσμης αυτής είναι  ο ποσοτικός προσδιορισμός όλων των απαραιτήτων δεδομένων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης των παραδοσιακών οικοδομών και παράλληλα η δημιουργία της απαιτουμένης βάσης δεδομένων για την ενεργειακή προσομοίωση και ανάλυση των υπό εξέταση κτιρίων που θα υλοποιηθεί στη ΔΕ5. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε σε βάση δεδομένων που αφορά:

1. Συγκέντρωση και κωδικοποίηση δεδομένων που σχετίζονται με τα κλιματικά δεδομένα.

2. Καταγραφή στοιχείων που σχετίζονται με τις μικροκλιματικές συνθήκες του άμεσου περιβάλλοντος.

3. Καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας και υγρασίας και συγκριτική αξιολόγηση.

4. Χαρακτηρισμός - φυσικές ιδιότητες παραδοσιακών και σύγχρονων υλικών δόμησης.

 

Για κάθε ένα από τα επιλεγμένα κτιριακά κελύφη γίνεται καταγραφή των στοιχείων που σχετίζονται με τις μικροκλιματικές συνθήκες, τον προσανατολισμό, την ύπαρξη γειτονικών κτιριακών όγκων, τη διαμόρφωση των υπαίθριων χώρων, το είδος της φύτευσης, την ύπαρξη υδάτινου στοιχείου και άλλων δεδομένων που σχετίζονται με τα στοιχεία του άμεσου περιβάλλοντος. Τα μετεωρολογικά δεδομένα του άμεσου περιβάλλοντος καθοριζονται μέσω της θερμοκρασίας αέρα (Tair oC), της σχετικής υγρασίας (RH %), της ταχύτητας αέρα (WS m/s), του επιπέδου φωτισμού (DayLight Factor) και της ακτινοβολίας  (Global Radiation GR, W/m2).  Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από τον πλησιέστερο σταθμό της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Κύπρου και 3 επιπλέον τοπικούς μετεωρολογικούς σταθμούς που τοποθετήθηκαν για τους σκοπούε του προγράμματος . Η διερεύνηση των συνθηκών άνεσης πραγματοποιείται σε δύο φάσεις, κυρίως για τις ακραίες καιρικές περιόδους (θερινή όσο και τη χειμερινή περίοδο).  

Η καταγραφή θερμοκρασίας αέρα (Tair oC) και σχετικής υγρασίας (RH %) πραγματοποιείται με τη χρήση καταγραφικών οργάνων (data logger temp/RH/light). Προηγήθηκε προκαταρκτική βαθμονόμηση των οργάνων για να επιβεβαιωθεί ότι αυτά μετρούν με ακρίβεια.  Η εγκατάσταση οργάνων μέτρησης υγρασίας και θερμοκρασίας έγινεί σε κλειστούς κύριους χώρους διαφορετικών προσανατολισμών, στο ισόγειο και όροφο των κτιρίων καθώς επίσης και σε ημιυπαίθριους και υπαίθριους χώρους. Η καταγραφή των δεδομένων θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο των χώρων σε ύψος 1,2 μ. (ύψος κεφαλιού σε συνήθεις συνθήκες εργασίας) καθώς και στο εσωτερικό και την επιφάνεια των τοιχοποιιών. Η καταγραφή της ταχύτητας αέρα (WS m/s) γίνεται με ανεμόμετρο σε ύψος επίσης 1,2 μ. Επίσης,  χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της θερμογραφίας (building thermography) με τη χρήση θερμικής κάμερας για τον καθορισμό των ενεργειακών απωλειών από τα κτιριακή κελύφη.

Όπως αναφέρθηκε, τα όργανα (αισθητήρες) τοποθετήθηκαν στα κτίρια μόλις έγινε ο έλεγχος αξιοπιστίας τους και θα παραμείνουν στις οικοδομές μέχρι το τέλος του προγράμματος. Συλλέγουν μετρήσεις σε συνεχή βάση, ανά 5 λεπτά. Οι κυριότερες πληροφορίες θα ληφθούν κατά τη διάρκεια ενός έτους ώστε να καταγραφούν τα δεδομένα στις τέσσερις διαφορετικές εποχές. Τα δεδομένα μεταφέρονται στον υπολογιστή κάθε 7 εβδομάδες για περαιτέρω επεξεργασία και ανάλυση. Μετά τη λήξη ενός έτους, αφού τα όργανα θα παραμείνουν στις οικοδομές μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα λαμβάνονται κατά διαστήματα μετρήσεις (κάθε 1 περίπου βδομάδα) αρχικά για επανέλεγχο των οργάνων αλλά και για συγκριτικούς σκοπούς. Επιπλέον με τον τρόπο αυτό θα μπορεί να καλυφθεί τυχόν αλλαγή των κλιματολογικών δεδομένων κατά το διάστημα αυτό.

Η καταγραφή τιμών φωτισμού για καθορισμό του επιπέδου Οπτικής Άνεσης στο εσωτερικό των κατοικιών θα πραγματοποιηθεί με τη λήψη μετρήσεων σε επιλεγμένο νοητό κάνναβο σε δύο χρονικές φάσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας (09:00π.μ. και 12:00μ.). Η καταγραφή θα γίνει με τη χρήση εξοπλισμού Datalogging Light Meter και σε ύψος επιφάνειας εργασίας (0,80 μ.). Η Στιγμιαία Τιμή Φωτός Ημέρας (daylight factor) θα λαμβάνεται με εξωτερική μέτρηση σε απρόσκοπτο σημείο. 

Η θάμβωση (αντίθεσης ή πέπλου), η εξασφάλιση οπτικής επαφής με το εξωτερικό περιβάλλον και η ποιότητα της οπτικής εικόνας του εξωτερικού οπτικού πεδίου θα καταγραφούν μέσω ποιοτικής παρατήρησης.

Επίσης πραγματοποείται συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητα met(s) και την ενδυμασία clo(s) που επιδρούν στην αύξηση του ρυθμού παραγωγής ενέργειας και μείωση της απώλειας θερμότητας αντίστοιχα. Ενδεικτική τιμή θερμικής άνεσης μπορεί να επιτευχθεί με τον υπολογισμό της Μέσης Τιμής Αίσθησης (PMV) και του δείκτη Εκατοστιαίου Ποσοστού Δυσαρεστημένων (PPD).

Συγκεκριμένα, για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης των υλικών που θα συλλεχτούν, θα απαιτηθεί εργαστηριακός υπολογισμός της θερμικής αγωγιμότητας (λ), της θερμοχωρητικότητάς (c) και της θερμικής διάχυσής τους. Ανάλογες μετρήσεις θα γίνουν και σε σημαντικό αριθμό σύγχρονων υλικών και συστημάτων συμβατικής ή ξηράς δόμησης που χρησιμοποιούνται ή δύναται να χρησιμοποιηθούν σε συντηρήσεις, αποκαταστάσεις ή προσθήκες σε παραδοσιακές οικοδομές. Η ερευνητική ομάδα θα προβεί επίσης σε επί τόπου μετρήσεις σε υφιστάμενες τοιχοποιίες και συστήματα δόμησης. Ο υπολογισμός των θερμικών χαρακτηριστικών των υλικών και συστημάτων δόμησης, που αναφέρονται πιο πάνω, θα γίνει σύμφωνα με διεθνείς πρακτικές (π.χ. κατά ASTM D5334) με τη χρήση κατάλληλων αισθητήρων. 

 

 

 


© Copyright 2021 - NICOSIA MUNICIPALITY, UCY, ICOMOS, FRC

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω της ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010 του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας. Φορείς: Δήμος Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, ICOMOS-CY, Frederick Research Centre